Sąd sportowy ad hoc podczas Igrzysk

    •  Łukasz Jabłoński
  • Komentarze

W Rio de Janeiro trwają XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Jest to wydarzenie niezwykle doniosłe, nie tylko dla każdego kibica sportowych emocji, ale również dla prawników zajmujących się prawem sportowym profesjonalnie, jak i tych zaczynających swoją przygodę z tą dziedziną prawa. Podczas ponad dwutygodniowych zmagań sportowych, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (dalej: „CAS”) powołał dedykowaną wielkim imprezom sportowym, Izbę ad hoc CAS (dalej: „Izba”), której najważniejszą funkcją jest rozwiązywanie sporów sportowych, wymagających nagłości i szybkości rozpoznania ze względu na tzw. specyfikę sportu. Po raz pierwszy organ ten został powołany na czas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w roku 1996.

Szybkie wydanie postanowienia przez CAS może być jedyną szansą dla sportowca uczestnictwa w tak wielkiej imprezie sportowej jaką są Igrzyska Olimpijskie. Szybko wydana decyzja Trybunału może przykładowo rozstrzygać kwestię dyskwalifikacji zawodnika czy wyniku rozgrywki sportowej. Warto dodać, że powołanie do życia Izby ad hoc CAS to standard nie tylko podczas tegorocznego wydarzenia w Brazylii, ale również w czasie każdych Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Izba ad hoc CAS funkcjonuje na podstawie i zgodnie z Regulaminem Izby ad hoc CAS dla Igrzysk Olimpijskich (dalej: „Regulamin”). Zgodnie z art. 1 Regulaminu Izba rozstrzyga spory sportowe powstałe w trakcie trwania Igrzysk Olimpijskich albo w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia Igrzysk. W celu skorzystania z drogi rozstrzygnięcia sporu sportowego przez Izbę, zainteresowany musi wyczerpać wszystkie inne dostępne środki prawne na poziomie międzynarodowym, przede wszystkim na szczeblu związkowym, chyba że czas trwania takiego postępowania spowoduje, iż odwołanie złożone do Izby stanie się bezprzedmiotowe. Przykładowo art. 62 Regulaminu Regat Żeglarskich Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej stanowi, iż odpowiedni środek dochodzenia roszczeń związany ze zdarzeniem odbywającym się podczas zawodów należy doręczyć do właściwego sekretariatu w czasie określonym w instrukcjach dla zawodników lub w ciągu dwóch godzin od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego roszczenie. 

Pomijając sprawy organizacji Izby ad hoc CAS obejmujące sposób powołania arbitrów, obligatoryjność wyboru Przewodniczącego Izby i utworzenia Sekretariatu Izby oraz fakt, iż postępowanie co do zasady odbywa się w języku angielskim lub francuskim, warto zaznaczyć, iż wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje wraz z złożeniem wniosku do Sekretariatu Izby. Wniosek powinien być zgodny z art. 10 Regulaminu.

Niezwykle interesującą kwestią jest możność zastosowania przez Izbę właściwego środka zabezpieczającego lub innego środka tymczasowego. Wydanie postanowienia w tym zakresie może mieć miejsca jeszcze przed ukonstytuowaniem się Składu Orzekającego Izby, wówczas decyzja pozostaje w rękach Przewodniczącego Izby. Regulamin przyznaje również Izbie kompetencję do orzekania o zabezpieczeniu roszczenia ex post, a więc bez obowiązku wysłuchania strony przeciwnej przed wydaniem postanowienia. Orzekanie w przedmiocie środka zabezpieczającego odbywa się w razie pilnej konieczności. Izba lub w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Izby ocenia złożony wniosek o zabezpieczenie pod kątem spełnienia trzech przesłanek kumulatywnie: czy zabezpieczenie jest niezbędne w celu ochrony wnioskodawcy od nieodwracalnej szkody, czy występuje prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przez stronę w postępowaniu głównym oraz czy interes wnioskodawcy przeważa ponad interes drugiej strony i innych uczestników Igrzysk Olimpijskich. Identyczna regulacja znajduje się w Regulaminie CAS.

Z punktu widzenia odrębności w stosunku do postępowania zwykłego bądź apelacyjnego przed CAS, należy zaznaczyć, iż skład Orzekający Izby ad hoc powinien orzec w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku. Na tym etapie decyzja CAS jest ostateczna, a samo postępowanie jest wolne od opłat.

Rola Izby ad hoc CAS w zakresie rozwiązywania sporów sportowych jest trudna do przecenienia. W trakcie ostatnich letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie do Izby wpłynęło 11 spraw, natomiast na dzień 3 sierpnia 2016 roku, a więc jeszcze przed rozpoczęciem imprezy sportowej, w Izbie liczba wniesionych spraw wynosiła już 18.

 Do góry