Międzynarodowy certyfikat transferowy - cz. II

W poprzedniej części artykułu została przedstawiona procedura uzyskania ITC, w sytuacji modelowej, w której żadna ze stron biorących udział w procesie rejestracji nie kwestionuje podstaw jej dokonania.

W praktyce oczywiście prawo klubu do rejestracji zawodnika jest często kwestionowane, a federacja, w której poprzednio został zarejestrowany zawodnik może odmówić wydania certyfikatu. Procedurę związaną ze sporami związanymi z wydaniem certyfikatu opisuje poniżej. 

Spory dotyczące certyfikatu

Jak wspominano już w pierwszej części artykułu, jednym z elementów procedury uzyskania ITC, jest zwrócenie się przez dotychczasową federacje zawodnika do jego poprzedniego klubu w celu potwierdzenia rozwiązania kontraktu. W przypadku istnienia sporu na tym tle federacja może odmówić wydania certyfikatu.

Zgodnie z Regulaminem FIFA dotyczącym statusu oraz transferów zawodników (Regulations on Status and transfer of players) odmowa wydania ITC przez dotychczasową federacje może opierać się wyłącznie na dwóch przesłankach:

  • istnieniu ważnego kontraktu z poprzednim klubem, albo
  • wskazaniu, że nie istnieje obustronne porozumienie dotyczące rozwiązania umowy

Samo wydanie certyfikatu jest darmowe, i nie może być uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek warunku, ani też ograniczone czasowo. Wszelkie postanowienia, sprzeczne z tą zasadą będą uznane za nieważne.

Jakie zatem możliwości działań przysługują klubowi, gdy poprzednia federacja zawodnika nie wydaje certyfikatu?

W przypadku braku odpowiedzi na wniosek o wydanie certyfikatu, po upływie 30 dni od dnia jego złożenia, nowa federacja powinna zarejestrować zawodnika tymczasowo. W takiej sytuacji tymczasowa rejestracja powinna nastąpić automatycznie bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez klub. Po upływie roku od momentu złożenia wniosku o wydanie certyfikatu staje się rejestracją „zwykłą”.

Natomiast w przypadku odmowy wydania certyfikatu, możliwości jest co najmniej kilka.

Po pierwsze nowej federacji przysługuje uprawnienie do wystąpienia do FIFA o wydanie zgody na tymczasową rejestracje zawodnika. W takiej sytuacji FIFA rejestruje zawodnika w razie uznania istnienia wyjątkowych okoliczności sprawy. Klub zatem może starać się wpłynąć na rodzimą federacje o wystąpienie z takim wnioskiem.

Klubowi (oraz zawodnikowi) przysługuje także osobne uprawnienie do skierowania skargi do FIFA, której rozpoznanie powinno nastąpić w terminie 60 dni.

Organem wyłącznie uprawnionym do rozpatrywania sporów powstałych na gruncie ITC jest Player’s Status Committee.

 Do góry