Międzynarodowy certyfikat transferowy – cz. I

Międzynarodowy certyfikat transferowy – uwagi ogólne

Międzynarodowy certyfikat transferowy („International Transfer Certificate”, w skrócie „ITC”) jest niezbędnym dokumentem w procesie dokonywania zmiany przynależności klubowej piłkarzy klubów różnych federacji narodowych.

Zasady regulujące procedurę uzyskania certyfikatu oraz związane z nim wymagania określa Regulamin FIFA dotyczący statusu oraz transferu zawodników, którego obecnie obowiązująca wersja weszła w życie w kwietniu 2015 roku (Regulations on Status and transfer of players 2015) zwany dalej „Regulaminem” [1].

Cel uzyskania ITC

Zrozumienie istoty ITC i jego znaczenia w systemie transferowym FIFA wymaga nawiązania do samego obowiązku rejestracji zawodników, a także systemu elektronicznego stworzonego na potrzeby transferów międzynarodowych (TMS).  

Obowiązek rejestracyjny, stanowi dla ITC systemowy background i bez jego istnienia sama idea wystawiania certyfikatów nie miała by większej racji bytu.

Rejestracja jest podstawowym obowiązkiem umożliwiającym zawodnikowi aktywny udział w rozgrywkach organizowanych pod auspicjami FIFA. Naruszenie tego obowiązku – np. poprzez wzięcie udziału w oficjalnym meczu - wiążę się z możliwością nałożenia kar dyscyplinarnych zarówno na zawodnika jak i na klub.

TMS („Transfer matching system”) jest elektroniczną bazą danych oraz narzędziem do administrowania transferami międzynarodowymi stworzoną przez FIFA głównie w celu zapewnienia transparentności rynku. Korzystanie z systemu jest obligatoryjne i co do zasady kluby oraz federacje narodowe są zobowiązane do załatwiania wszelkich formalności za pomocą TMS.

Ogólnie rzecz ujmując rejestracja każdego zawodnika (niezależnie od podstawy takiej rejestracji) wymaga wprowadzenia odpowiednich danych zawodnika do systemu wraz z kopią kontraktu.

W przypadku transferów międzynarodowych, a także wszelkich innych zmian przynależności klubowej obejmujących kluby zrzeszone w różnych federacjach, dodatkowym wymogiem umożliwiającym rejestrację zawodnika w nowym klubie jest uzyskanie certyfikatu ITC.

Tym samym uzyskanie ITC pozwala na efektywną realizacje transferu, wypożyczenia czy też umowy zawodnika nie związanego wcześniej kontraktem, ale poprzednio zarejestrowanego w innym kraju.

Procedura uzyskania ITC

ITC jest wystawiany przez federacje dotychczasowej rejestracji zawodnika (nazwijmy federacje dotychczasowej rejestracji, federacją „D”) na wniosek federacji nowego klubu zawodnika (nazwijmy nową federacje, federacją „N”) z kopią przekazywaną dla FIFA.

Cała procedura wystawiania i przekazywania certyfikatu dokonywana jest poprzez system TMS.

W istocie jest ona dość złożona i wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych klubów oraz federacji krajowych.

W pierwszej kolejności konieczne jest spełnienie warunków formalnych po stronie klubu rejestrującego zawodnika. W celu umożliwienia wystąpienia o ITC nowy klub zobligowany jest do załadowania do systemu TMS szeregu danych dotyczących transferu potwierdzonych co najmniej następującymi dokumentami:

  • kopią kontraktu,
  • kopią umowy transferowej,
  • kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnik,
  • dowodem rozwiązania kontraktu z poprzednim klubem.

Dopiero po załadowaniu dokumentów, federacja klubu pozyskującego (federacja „N”) będzie uprawniona do przekazania wniosku o wydanie certyfikatu do federacji poprzedniej rejestracji zawodnika (federacja „D”). Federacja klubu pozyskującego zawodnika powinna zrobić to
w odpowiednim czasie po przekazaniu dokumentów do systemu.

Następnie inicjatywa przechodzi na federację poprzedniego klubu zawodnika.

Po uzyskaniu wniosku, federacja D niezwłocznie zwraca się do poprzedniego klubu o potwierdzenie, że kontrakt z zawodnikiem został rozwiązany i, że nie istnieją na tym polu spory miedzy klubem a zawodnikiem.

Następnie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie certyfikatu, federacja D powinna wyrejestrować zawodnika oraz przekazać ITC do federacji klubu pozyskującego lub też odmówić jego wydania z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu ITC nowa federacja zobowiązana jest do potwierdzenia daty dokonania rejestracji zawodnika. I dopiero po takim potwierdzeniu zawodnik może być  zarejestrowany w nowym klubie. 

Na zakończenie dość istotna kwestia w praktyce. Zasadniczo ostatnim dniem, w którym nowa federacja może wystąpić o wydanie certyfikatu, jest ostatni dzień „okienka transferowego” obowiązującego w  nowej federacji.

Po tym okresie wystąpienie o wydanie certyfikatu może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, których kontrakty uległy rozwiązaniu przed zamknięciem okienka transferowego.


[1] stan na: 18 czerwca 2015 roku.

 Do góry