Rozwiązanie kontraktu trenerskiego

W niedawnym artykule opisywaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące treści kontraktu trenerskiego wynikające z uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej (dalej jako „Uchwała”). Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uchylając jednocześnie uchwałę nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej. Uchwała jednak, oprócz wymogów co do treści kontraktu trenerskiego, reguluje również możliwość rozwiązania kontraktu trenerskiego, zarówno profesjonalnego jak i amatorskiego. Niniejszy artykuł, z uwagi na zdecydowane większą doniosłość praktyczną, skupi się na rozwiązaniu profesjonalnego kontraktu trenerskiego (dalej jako „kontrakt”).

Warto przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą kontrakt może być umową cywilnoprawną albo umową o pracę. Będzie to miało znaczenie także dla możliwości rozwiązania kontraktu, gdyż Uchwała autonomicznie reguluje jedynie sposoby rozwiązania kontraktu będącego umową cywilnoprawną. Natomiast w przypadku kontraktu będącego umową o pracę, Uchwała w zakresie jego rozwiązania odsyła do przepisów Kodeksu pracy, wyłączając tym samym inne sposoby rozwiązania takiego kontraktu przewidzianych w Uchwale. Warto jedynie zauważyć, że rozwiązanie kontraktu będącego umową o pracę odnosi skutek w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia do podmiotu prowadzącego rozgrywki (np. Ekstraklasy, gdy klub gra w najwyższej klasie rozgrywkowej) pisma jednej ze stron o wypowiedzeniu kontraktu lub pisma wskazującego na wygaśniecie kontraktu z innych przyczyn. Jest to o tyle istotne, że dopiero od tego momentu klub może podpisać umowę z nowym trenerem.

Przechodząc do możliwość rozwiązania kontraktu będącego umową cywilnoprawną, trzeba wskazać, że uchwała wprowadza cztery, następujące tryby rozwiązania takiego kontraktu.

A. Zgodne oświadczenie woli stron

Tryb ten jest oczywiście przejawem autonomii woli stron w stosunkach zobowiązaniowych i Uchwała tak naprawdę potwierdza jedynie taką możliwość oraz wprowadza pewne dodatkowe wymogi dla takiego porozumienia. Przede wszystkim takie porozumienie, aby było ważne powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy – a zatem ustne porozumienie stron o rozwiązaniu kontraktu – powoduje nieważność porozumienia. W przypadku rozwiązania kontraktu w tym trybie, trenerowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie przez strony. Wydaje się jednak, że nie ma przeciwwskazań, aby trener zrzekł się całości przysługującego mu wynagrodzenia za pozostały okres obowiązywania kontraktu, skoro porozumienia następuje na podstawie zgodnych oświadczeń stron.  

Należy wskazać, że również w tym przypadku konieczne będzie dostarczenie przez klub pisma zawierającego zgodne oświadczenia woli stron o rozwiązaniu kontraktu do podmiotu prowadzącego dane rozgrywki, aby rozwiązanie kontraktu odnosiło skutek także w zakresie rozgrywek piłkarskich.

Warto także zauważyć, że przepisy Uchwały wprowadzają pewien instrument ochrony trenera, wobec którego dotychczasowy klub zalegał z płatnościami. Klub będzie mógł bowiem zatrudnić nowego trenera zespołu (jeżeli rozwiązanie kontraktu dotyczyło właśnie trenera pierwszego zespołu), dopiero po przedstawieniu podmiotowi prowadzącemu rozgrywki podpisanego przez trenera, z którym rozwiązano kontrakt, dokumentu stwierdzającego uregulowanie wobec niego wszystkich należności kontraktowych lub porozumienia określającego zasady spłaty należności. W przypadku braku realizacji którejkolwiek z rat wynagrodzenia z porozumienia o spłacie należność, klub będzie ponosił odpowiedzialności związkową.

B. Oświadczenia klubu albo trenera o rozwiązaniu kontraktu z opcją wypłaty jednorazowego odszkodowania

Ten tryb znajdzie zastosowanie, tylko wtedy gdy strony wpisały do kontraktu odpowiednią klauzulę o takiej możliwości, wraz z określeniem wysokości odszkodowania przysługującego każdej ze stron w przypadku skorzystania przez drugą ze stron z tej możliwości. Także w tym przypadku, rozwiązanie kontraktu będzie wywierać skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez podmiot składający oświadczenie o rozwiązaniu, tego oświadczenia podmiotowi prowadzącemu rozgrywki piłkarskie. Niezbędne będzie jednak dostarczenie również potwierdzenia otrzymania przez drugą stronę kontraktu tego oświadczenia oraz dowodu wpłaty jednorazowego odszkodowania.

C. Tryb natychmiastowy

Z tej możliwości rozwiązania kontraktu będą mogli skorzystać zarówno trener, jak i klub. Podstawą dla skorzystania przez trenera z tego trybu będzie rażące naruszenie przez klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, a w szczególności zwłoki z zapłatą wynagrodzenia określonego kontraktem trwającej co najmniej 3 miesiące. Natomiast po stronie klubu podstawą będzie rażące i zawinione naruszenie przez trenera przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych. Warto jednocześnie zauważyć, że druga strona która nie zgadza się z rozwiązaniem kontraktu w trybie natychmiastowym, może złożyć do Piłkarskiego Sądu Polubownego wniosek o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem, a trener może dodatkowo żądać wynagrodzenia za czas pozostały do jego wygaśnięcia.

Trzeba także pamiętać, że i w tym przypadku rozwiązanie odnosi skutek w zakresie rozgrywek piłkarskich dopiero wraz z dostarczeniem podmiotowi prowadzącemu dane rozgrywki dokumentu potwierdzającego rozwiązanie kontraktu – w tym przypadku będzie to oświadczenie  o rozwiązaniu kontraktu  w trybie natychmiastowym.

D. Wniosek trenera o rozwiązanie kontraktu

Z tego trybu rozwiązania kontraktu trener będzie mógł skorzystać w przypadku uprzedniego złożenia przez klub oświadczenia o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia usług trenerskich, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Takie oświadczenie klub będzie mógł natomiast złożyć, jeżeli trener nie przyjmie propozycji rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Wówczas trener zostanie odsunięty od prowadzenia drużyny, ale zachowa jednak prawo do wynagrodzenia za pozostały czas obowiązywania kontraktu, przy czym nie będzie mógł podjąć pracy w innym klubie. Gdyby jednak odsunięty trener dostał interesującą go ofertę pracy w innym zespole, będzie mógł złożyć właśnie wniosek o rozwiązanie kontraktu, a kontrakt wygaśnie z chwilą wpływu wniosku do sekretariatu klubu.

 Do góry