Występ w rezerwach może uniemożliwić jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub

Jedną z bardziej istotnych zmian wprowadzonych przez PZPN w marcu tego roku jest umożliwienie obu stronom kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - rozwiązania kontraktu na mocy jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie bez konieczności korzystania z pośrednictwa PZPN. Dziś chciałbym odnieść się do jednej z podstaw umożliwiającej takie działanie ze strony klubu tj. sytuacji odpowiednio długiej niezdolności zawodnika do gry.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/ II Zarządu PZPN (dalej jako „Uchwała”) klub na podstawie art. 8 ust. 5 lit. b tejże Uchwały uzyskał uprawnienie do jednostronnego rozwiązania umowy z zawodnikiem profesjonalnym, który z powodu kontuzji lub choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim nie wystąpił w oficjalnych meczach rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, pod warunkiem, że oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 1 stycznia lub 10 lipca danego roku.

Próba oceny w jakich, konkretnie sytuacjach klub może skutecznie rozwiązać umowę z zawodnikiem na podstawie tego przepisu, jest uzależniona od interpretacji użytych w przepisie pojęć: „meczu oficjalnego”, „klubu”, a także ustalenia zasad obliczania okresu uprawniającego klub do rozwiązania umowy.

Klub

Uchwała definiuje „klub” jako podmiot będący członkiem PZPN, który posiada sekcje piłki nożnej uczestniczącą we współzawodnictwie organizowanym przez PZPN[1].

Choć nie wynika to bezpośrednio z powyższej definicji, ani także innych przepisów związkowych, wydaję się, że jeżeli konkretny przepis nie stanowi inaczej, pojęcie „klubu” należy wiązać ze wszystkimi zespołami zgłoszonymi przez klub do rozgrywek organizowanych przez PZPN.  

Pośrednio taki wniosek można uzasadnić treścią uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie, który jako jeden z wymogów rejestracji klubu jako członka PZPN wymienia zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek[2]. W konsekwencji należy uznać, że klub może prowadzić i zgłosić do rozgrywek więcej niż jeden zespół. Oznacza to także, że w rozumieniu przepisów PZPN pojęcia „klubu” i „zespołu” nie są tożsame, w szczególności zaś, że pojęcie „klubu” nie jest równoważne z pierwszym zespołem prowadzonym przez klub.

Na bazie komentowanego przepisu podobny wniosek można także uzasadnić odwołując się do treści samej Uchwały, która w art. 8 ust.5 lit. a, definiując inną podstawę jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub, tj. ze względu na niewystąpienie przez zawodnika w co najmniej 10% oficjalnych meczach, wyraźnie wskazuje, że brak występów odnosi się do meczów w pierwszej drużynie seniorów.

Ze względu na powyższe rozróżnienie „klubu” oraz „zespołu” wydaję się, że zarówno występ zawodnika w zespole rezerw, jak i zespole młodzieżowym klubu powinien być traktowany jako występ niweczący możliwość skutecznego jednostronnego rozwiązania kontraktu na podstawie komentowanego przepisu.

Trzeba jednak podkreślić, że w odniesieniu do występów w drużynach młodzieżowych zastosowanie przepisu w praktyce będzie poważnie ograniczone. Stosowanie Uchwały w części umożliwiającej jednostronne rozwiązanie kontraktu ogranicza się bowiem do kontraktów profesjonalnych zawieranych przez zawodnika po ukończeniu 18 roku życia[3]. W Centralnej Lidze Juniorów, jedynej gdzie potencjalnie mógłby wystąpić zawodnik, który zawarł kontrakt profesjonalny po ukończeniu 18 roku życia, przepis znajdzie zastosowanie tylko do części sezonu/roku kalendarzowego przypadającego po zawarciu kontraktu profesjonalnego przez zawodnika już jako osoba pełnoletnia[4].

Mecz oficjalny

Przepisy związkowe nie definiują meczu oficjalnego stąd przy jego interpretacji należy odwołać się do przepisów FIFA. Światowa federacja w Regulaminie ds. statusu i transferu zawodników (dalej jako Regulamin”) definiuje mecz oficjalny jako mecz rozgrywany w ramach zorganizowanego futbolu, takiego jak ligi krajowe, krajowe rozgrywki pucharowe oraz rozgrywki międzynarodowe dla klubów, nie obejmujące jednak meczy towarzyskich oraz testowych[5]. Wydaje się zatem, że każdy mecz organizowany przez federacje krajowe będzie traktowany jako mecz oficjalny, niezależnie czy dotyczy meczu pierwszego zespołu, zespołu rezerw czy drużyny młodzieżowej danego klubu. FIFA zajmowała już podobne stanowisko w kontekście interpretacji przepisów ograniczających możliwość występu zawodnika w więcej niż dwóch klubach w trakcie sezonu tj. przepisu art. 5 ust. 3 Regulaminu. Światowa Federacja uznała, że w kontekście cytowanego przepisu mecz rozegrany w drużynie młodzieżowej stanowi mecz oficjalny w rozumieniu przepisów FIFA[6].

Okres niezdolności do gry

Ze względu na kategoryczne brzmienie przepisu do okresu 180 dni w roku kalendarzowym/sezonie rozgrywkowym[7] należy wliczać okresy przerw pomiędzy rozgrywkami. Z pewnością nie jest to korzystne rozwiązanie dla zawodników, jednakże przepis w tym zakresie jest dość precyzyjny, a zawodnicy nie dysponują narzędziami, które pozwalałyby na jego odmienną interpretacje.

Osobną kwestią pozostaje natomiast jak dalece powinniśmy interpretować przyczynę rozwiązania kontraktu. Przepis jasno wskazuje, że przesłanką rozwiązania kontraktu jest brak udziału zawodnika w oficjalnych meczach klubu z powodu kontuzji lub choroby. Otwartym pozostaje pytanie czy przyczyna taka będzie traktowana jako przyczyna bezpośrednia czy także pośrednio wpływająca na sytuacje zawodnika. Przykładowo czy do okresu wskazanego w przepisie powinno wliczać się okres, w którym zawodnik jest już zdolny do gry, ale nie występuje ze względu na obniżoną formę sportową, wynikającą, po części właśnie z odniesionej kontuzji.

Skłaniałbym się do niewliczania tego okresu do okresu uzasadniającego jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub. Możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu jest regulacją szczególną i jako taka powinna podlegać ścisłej interpretacji. Tym samym wyłączając możliwość wliczania do tego okresu, okresów w których zawodnik nie gra ze względów sportowych, które są jedynie pośrednio związane z odniesioną kontuzją.[1] art. 3 Uchwały nr 54/ II Zarządu PZPN.

[2] § 3 pkt 5 Uchwały V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku.

[3] Co istotne ograniczenie trwa przez cały okres obowiązywanie kontraktu U18 i w  skrajnych przypadkach, może trwać nawet do dnia poprzedzającego ukończenie przez zawodnika 21 roku życia. 

[4] Zgodnie z art. 1 ust.2 Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015, uprawnieni do udziału
w rozgrywkach CLJ są zawodnicy urodzeni w roku 1996 i młodsi.

[5] Definicja meczu oficjalnego znajduje się w części wstępnej Regulaminu. W oryginale przyjmujący następujące brzmienie: „Official matches: matches played within the framework of organized football, such as national league championships, national cups and international championship for clubs, but not including friendly and trial matches”.

[6]Por.http://ppn.tomczak.pl/wiedza/2015/05/28/%E2%80%9Eoficjalny-mecz%E2%80%9D-zdaniem-fifa,-a-przepisy-pzpn/

[7] Art. 3 Uchwały definiuje sezon rozgrywkowy jako okres pomiędzy 1 lipca, a 30 czerwca roku następnego, o ile uchwała zarządu PZPN nie stanowi inaczej.

 Do góry