Nowość w systemie licencyjnym Ekstraklasy

    •  Mateusz Walczak
  • Komentarze

W niedawnym artykule  Michał Tomczak pisał o obowiązujących od 1 kwietnia przepisach PZPN dających zawodnikowi prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy, co powinno skłonić kluby do bardziej terminowego płacenia należności zawodnikom. Drugim takim nowym rozwiązaniem, wydaje się dużo skuteczniejszym, mogą być zmiany w podręczniku licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2015/16 [1] (dalej: podręcznik licencyjny) związane z zaległościami wobec pracowników klubu, w tym zawodników.

Dotychczas jednym z kryteriów finansowych uzyskania licencji było brak na dzień 31 marca przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników klubu [2], na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, które powstały przed 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny [3]. Powszechne było zatem zawierane z pracownikami i ZUSem czy Urzędami Skarbowymi ugód przedłużających termin spłaty zobowiązań. I mimo, że zgodnie z informacjami [4] Komisji ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja Licencyjna) zdecydowanie spada ich skala [5], to w podręczniku licencyjnym przewidziano po raz pierwszy badanie stanu zadłużenia w stosunku do zawodników w trakcie sezonu, na ostatni dzień czerwca.

O co zatem dokładnie chodzi? Zgodnie z punktem 10.11 podręcznika licencyjnego kluby zostały zobowiązane do wykazania do 30 listopada roku kalendarzowego w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, że nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny. W tym celu m.in. kluby będą musiały sporządzić i przedłożyć tabelę, z wykazem wszystkich pracowników, wobec których klub w dniu 30 listopada roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, ma przeterminowane zobowiązania, powstałe przed 30 czerwca tego roku. W przypadku naruszeniu tego kryterium w bieżącym sezonie rozgrywkowym kluby będą karane odjęciem od jednego do dziesięciu punktów.

Ponadto, PZPN może nałożyć sankcje określone w rozdziale 5.4 podręcznika licencyjnego oraz objąć Klub nadzorem finansowym, jeśli ww. informacje dotyczące zobowiązań nie zostaną przekazane Komisji Licencyjnej w wyznaczonym terminie. Kary te będzie można nałożyć także jeżeli do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się sezon licencyjny, kluby będą posiadać przeterminowane zobowiązania, chyba że będą w stanie wykazać jedną z okoliczności uwalniających od odpowiedzialności określonych pkt 10.11.1.1 b.

Odkąd władzę w PZPNie objął Zbigniew Boniek i jego ekipa, proces licencyjny w polskiej Ekstraklasie nie jest już tylko zbiorem pobożnych życzeń, ale realnym narzędziem głównie do poprawy sytuacji finansowej klubów piłkarskich. Dane przedstawione przez Komisję Licencyjną wskazują, że spada łączna strata klubów Ekstraklasy (41 mln zł w 2014 r. w porównaniu do 70 mln zł w 2012 r.), wzrasta liczba klubów wykazujących zysk netto (6 w 2014 r. w porównaniu do 4 i 3 odpowiednio w 2012 i 2013 r.) i w końcu maleją koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym głównie wynagrodzeń piłkarzy, które w 2014 r. stanowiły 72% przychodów ze sprzedaży [6] (w 2013 r. – 78%). Trzeba mieć zatem nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany i za kilka lat polskie kluby będą w końcu zdrowo funkcjonującymi przedsiębiorstwami, które skutecznie włączą się do walki o wymarzoną Ligę Mistrzów.


[1] Tekst podręcznika licencyjnego dostępny na: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty

[2] W tym wszyscy zawodnicy profesjonalni zgodnie z odpowiednim Regulaminem FIFA w sprawie statusu i transferów zawodników (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players).

[3] Sezon licencyjny - Sezon piłkarski, na który przyznawana jest Licencja, obejmujący okres od 1 lipca danego roku kalendarzowego do dnia 30czerwca kolejnego roku kalendarzowego, pkt 2.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2015/2016.

[4] https://www.pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2015-05-11/komunikat-komisji-ds-licencji-klubowych-z-dnia-11-05-2015,

[5] Przed sezonem 2013/14, 11 klubów zawierało takie ugody. Przed sezonem 2015/16 było to jedynie 5 klubów. Przed sezonem 2014/15 kluby Ekstraklasy zawarły z piłkarzami łącznie 193 ugody na łączną kwotę ponad 17 mln zł, przed obecnym sezonem jest to 89 ugód  na kwotę ok. 10 mln zł

[6] Bez przychodów z transferów.

 Do góry