Nowość w systemie licencyjnym Ekstraklasy

  •  Mateusz Walczak
 • Komentarze

W niedawnym artykule  Michał Tomczak pisał o obowiązujących od 1 kwietnia przepisach PZPN dających zawodnikowi prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy, co powinno skłonić kluby do bardziej terminowego płacenia należności zawodnikom. Drugim takim nowym rozwiązaniem, wydaje się dużo skuteczniejszym, mogą być zmiany w podręczniku licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2015/16 [1] (dalej: podręcznik licencyjny) związane z zaległościami wobec pracowników klubu,[...]

Bridge transfers w piłce nożnej

  •  Mateusz Walczak
 • Komentarze

Kluby piłkarskie, głównie z Ameryki Południowej oraz Portugalii i Hiszpanii, poszukują różnych sposobów na minimalizowaniu kosztów transferów zawodników, chcąc zachować jednocześnie swoją sportową konkurencyjności. Jednym z instrumentów temu służących jest instytucja bridge transfers. Wśród cech wyróżniających tą instytucję wskazuje się, brak sportowego celu takiego transferu, uczestnictwo przy takiej transakcji trzech klubów – a) klubu sprzedającego, b) [...]

Oddzwiaływanie swobód rynku wewnętrznego UE na sport

  •  Krzysztof Wróbel
 • Komentarze

Pierwszym etapem badania sprawy sportowej pod kątem naruszenia przepisów unijnych jest odpowiedź na pytanie, czy w danym przypadku uprawianie sportu można uznać za działalność o charakterze gospodarczym (świadczenie  pracy, świadczenie usług za wynagrodzeniem, wykonywanie działalności gospodarczej w ramach samo zatrudnienia). Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca, to sprawa będzie przedmiotem prawa unijnego.

Następnie należy zbadać czy przepis nie ma charakteru czysto sportowego. Przepisów unijnych nie będzie się bowiem stosować, gdy działalność[...]

Prawo unijne nadzieją dla sportowców?

  •  Krzysztof Wróbel
 • Komentarze

Potężne organizacje sportowe tworzą nowy obszar prawa, który możemy kwalifikować już nie tylko jako międzynarodowy, ale wręcz za transnarodowy. Kontrola tych przepisów na gruncie regulacji krajowych staje się coraz mniej skuteczna. Skoro przepisy tworzone przez takie organizacje jak MKOl, FIFA czy UEFA wykazują cechy transnarodowe, to adekwatnym narzędziem do ich kontroli może być również ponadnarodowy porządek prawa unijnego.

Kiedy zawodnik może korzystać z wolności i praw zawartych w prawie unijnym?[...]

Naming rights i Kit sponsorship

  •  Krzysztof Wróbel
 • Komentarze

Umowa sponsoringu jest tzw. umową nienazwaną, którą zawiera się na podstawie art. 3531  KC. Umowa ma charakter konsensualny, odpłatny i dwustronnie zobowiązujący. Przyjmuje się, (choć nie jest to jedyne stanowisko) że umowa sponsoringowa ma charakter wzajemny. W związku z tym, że umowa sponsoringowa przynosi korzyści każdej ze stron, a do oceny świadczeń należy się posłużyć subiektywną oceną stron uważam, że jest to trafny pogląd. Konsekwencją swobody umów jest zróżnicowany charakter umów sponsoringowych. Przedmiot takich umów jest specyficzny, dlatego należy[...]

 Do góry