Zmiany wokół ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Już od kilku lat eksperci wypunktowują absurdy i wadliwe rozwiązania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 693) (dalej: ubim lub Ustawa). Wydaje się, że jesteśmy już na ostatnim etapie do wprowadzenia zmian, które mają zracjonalizować przepisy dotyczące organizacji imprez masowych w Polsce. Zmiany mają  przynieść korzyści zarówno dla organizatorów jak i kibiców.

Przykładowe zmiany

1. Dopasowanie wymogów kompatybilnego systemu elektronicznego do realiów

Na gruncie Ustawy każdy organizator meczu piłki nożnej ma obowiązek posiadać kompatybilny system elektroniczny umożliwiający identyfikację kibiców. Jest to wymóg nie do przejścia dla klubów rozgrywających mecze w najniższych klasach rozgrywkowych. Nowelizacja ma ograniczyć ten obowiązek tylko do klubów z trzech najwyższych klas rozgrywkowych.

Administratorami danych zgromadzonych w centralnych systemach identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej, będą właściwe podmioty zarządzające trzema najwyższymi rozgrywkami ligowymi. Dane mają być przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu lub przekazania innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.

Nowelizacja uchylając art. 13 ust. 2d oraz ust. 4 pkt 2,4 i 5 ubim prawdopodobnie wpłynie na zniknięcie z obrotu tzw. kart kibica. Karty kibica, które wzbudzały wiele kontrowersji i praktycznych problemów, nie były nigdy wymogiem ustawowym. Jednak art. 13 ust. 2d Ustawy określając obowiązek nadania numeru identyfikującego dla każdego kibica wpłynął na to, iż dla klubu najwygodniejszą do tego formą było wprowadzenie karty kibica, która dodatkowo na mocy art.13 ust. 4 pkt 2,4 i 5 ubim mogła zawierać między innymi wizerunek twarzy kibica. Jeśli nowelizacja dojdzie do skutku, do zakupu biletu na mecz będziemy potrzebowali tylko danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, co umożliwi łatwe nabycie biletu przez Internet. Dzięki planowanej zmianie art. 15 ust. 4 będziemy mogli kupić bilet także na miejsca stojące. Warto jednak pamiętać, że mimo planowanych zmian bilet będzie ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Zakaz klubowy

Zakaz klubowy może ulec zmianie nie tylko w wyniku nowelizacji Ustawy ale także w związku ze sprawą zawisłą przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej: TK lub Trybunał), który zbada czy art. 14 ust. 1, 3-5 i 8 ubim jest zgodny zzasadą wyłączności ustawy w sferze wolności i praw człowieka oraz zasadą proporcjonalności w ograniczaniu korzystania z konstytucyjnych praw i wolności. Trybunał rozstrzygnie także, czy zakaz klubowy nie narusza zasady wyłączności ustawy w regulowaniu przepisów o charakterze represyjnym i czy nie narusza prawa do sądu (sygn. K 3/11).   

Nowelizacja Ustawy ma zmienić art. 14 ubim w taki sposób, że osoba ukarana zakazem klubowym będzie miała prawo wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował zakaz klubowy (dotychczas odwołanie do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki). Podmiot stosujący zakaz klubowy będzie również zobligowany do określenia w swoim regulaminie formy, trybu i terminu do złożenia wniosku.

Ciężko w tym momencie przewidzieć jak orzeczenie TK i nowelizacja ukształtują ostatecznie zakaz klubowy, ale należy brać pod uwagę, iż zakaz klubowy obejmujący mecze wyjazdowe może zostać uznany za niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem.

3. Raca jak nóż i maczeta

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy jednak nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Nowelizacja, ustanawiając art. 50a § 1a wprowadzi karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł za posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej. Przepis milczy na temat okoliczności posiadania tych wyrobów, które wcale nie muszą wskazywać na zamiar użycia ich w celu popełnienia przestępstwa. Dodatkowo wątpliwości budzi pojęcie zorganizowanego przejazdu. Jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany w projekcie nowelizacji, to przejazd tramwajem na stadion w przypadku posiadania wyrobów pirotechnicznych może zostać uznany za wykroczenie. Chyba, że większość kibiców zacznie jeździć na mecze prywatnymi samochodami, wtedy jednak powstanie kolejny problem dotyczący koordynacji takich wyjazdów.

 Do góry