TMS – Transfer matching system

TMS („Transfer matching system”) jest elektroniczną bazą danych oraz narzędziem do administrowania transferami międzynarodowymi stworzoną przez FIFA głównie w celu zapewnienia transparentności rynku i uniemożliwienia wykorzystywania transferów do prania brudnych pieniędzy.

Korzystanie z systemu jest obligatoryjne dla klubów oraz federacji narodowych i co do zasady są one zobowiązane do załatwiania wszelkich formalności związanych z transferami międzynarodowymi oraz rejestracją zawodników za pomocą TMS.

System pomimo, że obligatoryjny obejmuje wyłącznie transfery zawodników profesjonalnych piłki nożnej 11 osobowej. Nie stosuje się go do transferów zawodników - amatorów, a także transferów zawodniczek oraz piłkarzy - futsalistów.

System jest zarządzany i administrowany przez spółkę stworzoną do tego celu przez FIFA, która oprócz zapewnienia klubom bezpłatnej platformy elektronicznej dla celów transferowych, oferuje także raporty statystyczne dotyczące poszczególnych aspektów rynku transferowego. Ten dodatkowy segment działalności jest już jednak płatny.

Przy dokonywaniu transferów kluby są zobowiązane do wprowadzenia do systemu następujących danych:

- instrukcje czy zawodnik odchodzi czy przychodzi do klubu;

- wskazanie czy transfer jest definitywny czy jest wypożyczeniem;

- wskazanie czy istnieje umowa transferowa;

- wskazanie czy transfer wiąże się z wymianą zawodników;

- wskazanie czy wypożyczenie jest zakończone, przedłużane, czy zmienia się w transfer definitywny (w przypadku wypożyczenia);

- imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika;

- poprzedni klub oraz poprzednia federacja zawodnika;

- datę rozpoczęcia oraz zakończenia wypożyczenia;

- datę podpisania umowy transferowej;

- dane agenta klubu oraz jego prowizja; 

- datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy z poprzednim klubem;

- powody rozwiązania umowy z poprzednim klubem;

- datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy z nowym klubem;

- stałe wynagrodzenia zawodnika;

- dane agenta zawodnika;

- dane dotyczące kwoty transferu, w tym:

- kwotę transferową, wraz ze szczegółami dotyczącymi rat,

- kwotę transferową, zapłaconej na skutek realizacji klauzuli,

- kwot transferowych, uzależnionych od spełnienia warunków, wraz z ich wskazaniem,

- kwotę mechanizmu solidarnościowego, 

- kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie,   

- walutę w jakiej dokonano zapłaty,

- wysokości, daty oraz odbiorcy wyżej wskazanych kwot,

- dane dotyczące rachunku bankowego,

- deklarację dotyczącą wpływu oraz spłat dokonywanych przez osoby trzecie.

Kluby są także zobowiązane do zgłaszania do systemu wszelkich płatności dokonywanych
w związku z transferem. Dotyczy to także płatności dokonywanych na podstawie klauzul zawartych w umowie transferowej, nie płatnych w momencie podpisania umowy.   

Wprowadzenie powyższych danych do sytemu jest obowiązkiem zarówno klubu kupującego zawodnika, jak i klubu sprzedającego, jednakże wprowadzenie danych do systemu przez klub zamierzający zawodnika pozyskać, inicjuje procedurę prowadzącą do uzyskania międzynarodowego certyfikatu transferowego pozwalającego na rejestracje zawodnika w nowej federacji, co zostanie opisane szerzej w kolejnym artykule.

 Do góry