FIFA zwiększa ochronę wynagrodzenia zawodników

Nieregulowanie zobowiązań finansowych w terminie to od lat dość istotny problem w profesjonalnym futbolu. Przykładowo w raporcie nt. sytuacji piłkarzy w Europie wschodniej przygotowanym na zlecenie Międzynarodowej federacji piłkarzy zawodowych („FIFpro”) w 2012 roku do istnienia zaległości finansowych dotyczących wynagrodzenia podstawowego przyznawało się  41,4 % piłkarzy, a do zaległości wynikających z premii 53,4 %. Przy czym w Polsce wartości te wynosiły odpowiednio 42,9 % w przypadku zaległości w wypłatach wynagrodzenia podstawowego oraz 60,7 % w przypadku wypłat premii. Co prawda zaległości w przeważającej części przypadków nie przekraczały trzech miesięcy, niemniej trudno uznać taką sytuację za pożądaną.

Wobec nacisków na rozwiązanie tego problemu, wywieranych w szczególności przez wspomniane wyżej FIFpro, w nowej wersji Regulaminu ds. statusu i transferu piłkarzy, który wszedł w życie z początkiem kwietnia 2015 roku (dalej jako „Regulamin”) FIFA wprowadziła dodatkowe rozwiązania służące dyscyplinowaniu klubów w terminowej realizacji zobowiązań finansowych[1].  

Dodany do Regulaminu art. 12 bis wprowadza możliwość nakładania na klub posiadający zaległości finansowe wobec zawodnika oraz innych klubów kar takich jak i) upomnienie, ii) nagana, iii) grzywna, a nawet iv) zakaz rejestracji nowych zawodników w maksymalnie dwóch następujących po sobie okienkach transferowych. Regulamin dopuszcza także kumulatywne stosowanie kar.

Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest powstanie co najmniej 30 dniowych zaległości finansowych nie mających prima facie kontraktowego uzasadniania oraz przekazanie klubowi pisemnego wezwania do zapłaty z co najmniej 10-cio dniowym terminem płatności. 

Ze względu na zakres przedmiotowy Regulaminu, który reguluje status zawodników oraz stosunki pomiędzy zawodnikami i klubami na poziomie międzynarodowym, znaczenie tego przepisu dla polskich zawodników będzie ograniczone. W szczególności zaś polscy piłkarze grający w polskich klubach nie będą uprawnieni do wystąpienia do FIFA o ukaranie klubu na podstawie wskazywanego przepisu. Nieco paradoksalnie ze zmian mogą skorzystać polskie kluby dokonujące transferów zagranicznych, które w razie problemów z egzekucją ustalonej kwoty transferu będą mogły wystąpić do FIFA.  


[1] Regulamin dostępny na stronie internetowej FIFA pod poniższym adresem:
http://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/law-regulations/index.html#doctransfersreg

 

 Do góry