Odszkodowania dla klubów piłkarskich w przypadku kontuzji zawodnika podczas zgrupowania kadry narodowej

Odszkodowania dla klubów piłkarskich w przypadku kontuzji zawodnika podczas zgrupowania kadry narodowej

Wyjazdy na zgrupowania kadry narodowej i związane z nimi mecze wiążą się z ryzykiem wystąpienia kontuzji u zawodników. W takim przypadku, zawodnicy po powrocie do macierzystych klubów przechodzić będą rehabilitację i dalej – przez odpowiedni okres – otrzymywać będą wynagrodzenie wynikające z ich kontraktu. Taka sytuacja rodzi negatywne konsekwencje właśnie dla klubów piłkarskich, w których występują zawodnicy kontuzjowani podczas zgrupowania kadry. Po pierwsze, nie mogą one korzystać z ich usług, a po drugie zmuszone są ponosić odpowiednie koszty – rehabilitacji i wynagrodzenia danego zawodnika.

W celu ochrony praw klubów piłkarskich FIFA uchwaliła program FIFA Club Protection Programme (dalej jako „Program”). Ma on na celu zapewnienie klubom piłkarskim odpowiedniego odszkodowania na wypadek kontuzji ich zawodników podczas zgrupowań kadr narodowych. Analizy treści Programu można dokonać stawiając następujące pytania.

Kogo obejmuje Program?

Program obejmuje wszystkich profesjonalnych zawodników (w rozumieniu Programu, a więc tych, których wynagrodzenie przewyższa ponoszone przez nich koszty związane z uprawianiem piłki nożnej) powołanych na zgrupowanie pierwszego zespołu kadry narodowej (kadry A).

Jakie kontuzje podlegają Programowi?

Program będzie mógł znaleźć zastosowanie jedynie do tzw. TTD, czyli temporary total disablement – czasowej całkowitej niezdolności, która uniemożliwia zawodnikowi uczestniczenie w meczach piłkarskich. Kontuzje te muszą być skutkiem wypadku, który wydarzył się podczas okresu w jakim Program będzie mieć zastosowanie (poniżej). Pod pojęciem wypadku należy rozumieć nagłą, zewnętrzną siłę, która zadziała na ciało zawodnika, a także konkretny nagły akt wysiłku w miejscu i czasie możliwym do zidentyfikowania, na podstawie którego zawodnik doznaje kontuzji.

Program nie dotyczy odszkodowań za różnego rodzaju choroby, a także ataki serca. Poza Programem pozostają również kontuzje powodujące stałą całkowitą niezdolność do uczestnictwa w meczach piłkarskich, a także śmierć zawodnika.

Nie każda TDD będzie kwalifikowana pod działanie Programu, a tylko taka, która wyłącza danego zawodnika z gry przez nieprzerwany okres ponad 28 dni.

W jakim okresie kluby są chronione?

Ochrona klubów piłkarskich jest bardzo szeroka. Obejmuje ona cały okres powołania danego zawodnika na zgrupowanie kadry, w tym aktywność zawodnika związaną z piłką nożną, podróżowaniem i czasem wolnym. Ochrona uruchamia się z momentem rozpoczęcia podróży na zgrupowanie przez powołanego zawodnika z domu lub klubu i kończy się – w zależności od tego, które nastąpi pierwsze - albo o północy czasu lokalnego w dniu, w którym zawodnik powróci to domu lub klubu z kadry albo 48 godzin po opuszczeniu zgrupowania, wliczając w to bezpośrednią, nieprzerwaną podróż.

Odszkodowanie – ile, komu i za jaki okres?

Odszkodowanie jakie przewiduje Program wypłacane jest klubom piłkarskim, a nie zawodnikom. Jego wysokość została ograniczona do wysokości 7.500.000 EUR za jednego zawodnika za jeden wypadek. Odszkodowanie liczone jest proporcjonalnie do okresu, w jakim zawodnik wyłączony jest z gry i wypłacane za każdy dzień takiej niezdolności w proporcji 1/365 kwoty odszkodowania.

Wysokość odszkodowania dla konkretnego zawodnika ustalana jest indywidualnie. Jest ona uzależniona od wysokości jego zasadniczego wynagrodzenia ustalonego w kontrakcie. W przypadku, gdyby wynagrodzenie to było wyższe niż limit opisany wyżej, klub nie otrzyma już takiej nadwyżki od FIFA.

Odszkodowanie przysługiwać będzie od 29. dnia czasowej całkowitej niezdolności (TDD) aż do dnia poprzedzającego zakończenie TDD, nie dłużej jednak niż 365 dni.

Zakończenie TDD następuje – w zależności od tego co nastąpi pierwsze – gdy zawodnik jest zdolny do powrotu do pełnego treningu z drużyną albo jest zdolny do uczestnictwa w meczu.

Program przewiduje także, że na dany rok kalendarzowy przyznawana jest kwota 70.000.000 EUR, z której to będą wypłacane odszkodowania. Po wyczerpaniu się tej puli pieniędzy, kluby nie uzyskają już od FIFA żadnego odszkodowania w danym roku kalendarzowym.

Procedura uzyskiwania odszkodowania

W ciągu 28 dni od zaistnienia kontuzji, kluby piłkarskie muszą o tym zawiadomić instytucję obsługującą Program (Broadspire). Należy wypełnić odpowiednie formularze dotyczące m.in. szczegółów wypadku. W dalszej kolejności pracownicy Broadspire dokonają oceny zasadności roszczenia klubu wobec FIFA. Po uwzględnieniu wniosku klubu oraz upływie 28. dnia TDD, nastąpi płatność na rzecz klubu. Płatności dokonywane będą po upływie 30 dni – w zależności od tego co nastąpi pierwsze – od momentu zakończenia TDD albo miesięcznie, jeśli okres TDD będzie dłuższy niż 30 dni.

Powyższe przepisy należy ocenić jako bardzo ważny i potrzebny mechanizm. Pozwala on klubom piłkarskim na względne bezpieczeństwo finansowe w przypadku kontuzji zawodnika podczas zgrupowania pierwszej kardy narodowej. Oczywiście największymi beneficjentami tego Programu będą klubu, które kontraktują zawodników za maksymalnie 7.500.000 EUR rocznie (do 144.000 EUR tygodniowo), gdyż otrzymają one odszkodowanie w pełnej wysokości zasadniczego wynagrodzenia zawodnika. Należy też wskazać, że procedura uzyskiwania powyższego odszkodowania jest dużo bardziej sformalizowana i wymaga wypełnienia wielu dokumentów – co jedynie zaznaczyłem na łamach niniejszego artykułu.

 Do góry