Regulaminy wewnątrzklubowe w świetle nowych przepisów PZPN

W dniu 27 marca 2015 roku Zarząd PZPN podjął uchwałę nr III/54 w sprawie Minimalnych Wymagań dla Standardowych Kontraktów Zawodników w Sektorze Zawodowej Piłki Nożnej (dalej jako „Minimalne Wymagania”). Uchwała ta stanowi implementacje do polskiego prawa piłkarskiego Porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli w dniu 19 kwietnia 2012 roku przez UEFA, The European Professional Football Leagues (EPFL), The European Club Association (ECA) oraz stowarzyszenie zawodowych piłkarzy FIFProDivision Europe. Minimalne Wymagania zastępują dotychczasową uchwałę nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym.

Jednym z zagadnień, które dotyka nowa uchwała PZPN jest kwestia wewnątrzklubowych przepisów dyscyplinarnych (art. 12). Kluczową zmianą w porównaniu z poprzednio obowiązującymi regulacjami w tym zakresie jest wprowadzenie do Minimalnych Wymagań zamkniętego katalogu sankcji jakie stosować może samodzielnie klub wobec zawodnika. Należą do nich: (i) ostrzeżenie, (ii) upomnienie, (iii) nagana, (iv) kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego zawodnika, (v) kara odsunięcia zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia go do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dwie z powyższych kar. Pierwszą z nich jest kara pieniężna. Według przepisów poprzednio obowiązujących, karę pieniężną przewidywały regulaminy klubowe, mając jednak na uwadze przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, który wskazywał widełki, w których kara musiała się zawierać, tj. kara mogła wynieść od 100 zł do 500.000 zł. Natomiast zgodnie z Minimalnymi Wymogami, kara pieniężna wyniesie nie więcej niż trzykrotność wynagrodzenia danego zawodnika. Należy wskazać, że chodzi tu oczywiście o wynagrodzenie miesięczne. W Minimalnych Wymogach brak jest ograniczenia kwotowego wysokości kary pieniężnej. Oznacza to, że ci zawodnicy, którzy zarabiają ponad 40.000 EUR miesięcznie będą zagrożeniu karą, która będzie wyższa niż w poprzednio obowiązujących przepisach.

Drugą ważną z praktycznego punktu widzenia jest kara odsunięcia zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia go do zespołu rezerw. Zgodnie z Minimalnymi Wymogami, kara ta może zostać nałożona tylko na czas określony i to nie dłuższy niż 3 miesiące. Poprzednio obowiązujące przepisy takiego ograniczenia nie przewidywały, co – w zależności od zapisów danego regulaminu klubowego – mogło powodować, iż okres tej kary mógłby być znacznie dłuższy. Zmianę tę należy uznać za idącą we właściwym kierunku. Jednak powstaje pytanie, czy aby okres 3 miesięcy nie jest zbyt długi i czy kara ta nie wpłynie rażąco negatywnie na formę piłkarską danego zawodnika?

Próbą obejścia stosowania powyższej kary może być zobowiązanie zawodnika do indywidualnych treningów (niechlubny „klub Kokosa”). Takie działanie klubu piłkarskiego jednak może być spowodowane jedynie uzasadnionymi względami medycznymi lub obiektywnymi względami szkoleniowymi. W przypadku, gdy nie wystąpią powyższe przesłanki, zawodnikowi przysługuje prawo skierowania wniosku do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN o rozwiązanie kontraktu (art. 8 ust. 10 i ust. 11 lit. a. Minimalnych Wymogów).

Należy podkreślić, iż zawodnik nie jest zdany na łaskę lub niełaskę swojego klubu w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Zawodnik może odwołać się od każdej kary do organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. W przypadku Ekstraklasy, organem tym będzie Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. Na odwołanie zawodnik ma 7 dni od doręczenia mu orzeczenia dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem. Praktyczną zaletą odwołania się od decyzji klubu jest to, iż – co do zasady – wstrzymuje ona wykonanie kary. Jest to szczególnie istotne przy karach pieniężnych, gdyż klub może je potrącić z wynagrodzenia zawodnika dopiero, gdy orzeczenie kary się uprawomocni.

Jak zostało wskazane na początku artykułu, Minimalne Wymogi wchodzą w życie z dniem 27 marca 2015 r. Jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, PZPN zobowiązał kluby piłkarskie do dostosowania swoich regulaminów wewnątrzklubowych do Minimalnych Wymogów nie później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016. Moim zdaniem oznacza to, że zasady dotyczące sankcji za naruszenie regulaminów wewnątrzklubowych póki co nie są wiążące dla klubów piłkarskich. Zgodnie z Minimalnymi Wymaganiami muszą one jednak zacząć obowiązywać najpóźniej od 17 lipca 2015 roku, tj. od pierwszej kolejki przyszłego sezonu.

 Do góry