Nowe przepisy FIFA: pośrednicy zamiast menedżerów

W dniu 31 marca tego roku, dotychczas obowiązujące przepisy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) regulujące działalność Agentów zawodników (Players' Agents Regulations) przestaną obowiązywać. Od 1 kwietnia 2015 roku zastąpią je Regulacje dotyczące współpracy z pośrednikami (Regulations on Working with Intermediaries). Nowa regulacja prawna, choć dotyczyć będzie wciąż tego samego zagadnienia, to jednak w wielu aspektach nowe przepisy diametralnie różnią się od tych, które zostaną uchylone.

Nowe regulacje adresowane są do krajowych federacji piłkarskich, które następnie są zobowiązane do ich implementacji oraz stosowania. Zgodnie z intencją FIFA, regulacje te stanowią jedynie minimalny standard ustanowiony przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Każda krajowa federacja będzie mogła, w ramach procesu wdrażania przepisów do własnego prawa futbolowego, uchwalić normy, które przewidywać będą wyższe standardy czy wymagania we wszystkich bądź tylko niektórych aspektach współpracy z pośrednikami. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem i zakresem implementacji nowych przepisów przez krajowe federacje sprawować będzie FIFA. W razie braku lub nieprawidłowości w ich wdrażaniu, Komitet Dyscyplinarny FIFA będzie uprawniony do podjęcia niezbędnych działań wobec federacji.

Zmiana, która wydaje się, że będzie pociągać za sobą najbardziej doniosłe konsekwencje, dotyczy deregulacji zawodu menedżera piłkarskiego. Wraz z wejściem w życie omawianych przepisów, wydane do tej pory licencje przestaną obowiązywać, a działalność tę prowadzić będzie mógł pośrednik, czyli każdy, kto spełnia kryterium nieskazitelnego charakteru i zostanie wpisany do Rejestru Pośredników, prowadzonego przez każdą z federacji piłkarskich. Zgodnie z definicją zawartą w nowych przepisach, pośrednikiem będzie osoba fizyczna lub prawna, która odpłatnie lub nieodpłatnie reprezentuje zawodnika i/lub klub w negocjacjach mających na celu zawarcie kontraktu zawodniczego lub reprezentująca kluby w negocjacjach przeprowadzanych celem zawarcia umowy transferowej.

Już sama definicja pozwala na wyszczególnienie kilku zagadnień, które wymagać będą szczegółowej analizy prawnej. Przykładowo należy wskazać na to, iż pośrednikiem będzie mogła być nie tylko osoba fizyczna – jak było do tej pory, ale również osoba prawna oraz fakt, że jeden i ten sam pośrednik będzie mógł reprezentować także obie strony transakcji, czyli i zawodnika i klub. Obie te kwestie stanowią nowość w przepisach futbolowych. Wiążą się z tym konsekwencje zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i handlowego, co w obecnym stanie prawnym wymaga wyjaśnień.

Pozostałe przepisy - choć jako całość nie są obszerne, gdyż jest ich jedynie 11 artykułów - z pewnością również zasługują na fachową analizę prawną. W kolejnych tekstach dogłębnie analizowane będą szczegółowe zagadnienia wynikające z nowych przepisów FIFA oraz zakres i sposób ich implementacji przez PZPN.

 Do góry