Nowe przepisy a dotychczasowy status menedżerów

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku weszły w życie Regulacje dotyczące współpracy z pośrednikami (FIFA Regulations on Working with Intermediaries). Zastąpią one dotychczasowe przepisy dotyczące Agentów zawodników (FIFA Players' Agents Regulations). Każda z krajowych federacji piłkarskich jest zobowiązana do implementowania powyższych przepisów FIFA do krajowego prawa piłkarskiego. W Polsce implementacja Regulacji dotyczących współpracy z pośrednikami została dokonana Uchwałą nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Zgodnie z nowymi przepisami FIFA, dotychczasowy system licencji menedżerskich przestanie obowiązywać, a wydane do tej pory licencje utracą swoją ważność ze skutkiem natychmiastowym i powinny one zostać zwrócone wydającej je krajowej federacji (art. 11). Konstatacja ta rodzi zatem pytanie jak wpłynie to na dotychczas obowiązujące umowy o świadczenie usług menedżerskich zawartych w oparciu o uchylone przepisy.

Regulacje FIFA nie udzielają w tym zakresie odpowiedzi. Rozwiązanie tej kwestii - choć nie wprost - zostało przekazane do samodzielnego rozstrzygnięcia przez każdą z krajowych federacji. PZPN zdecydował się w treści Uchwały nr III/42 zastosować przepis przejściowy w postaci art. 11 ust. 7, który ma uregulować to zagadnienie.

Zgodnie z tym artykułem, wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale. Rozkładając ten przepis na czynniki pierwsze należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, PZPN zdecydował, iż wszystkie umowy, które zostały zawarte przed 1 kwietnia 2015 roku i zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami zostały złożone do PZPN w terminie 30 dni od daty ich zawarcia (art. 18 ust. 11 uchylonej Uchwały nr I/7 w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy) zostały objęte postanowieniami nowej Uchwały nr III/42. W konsekwencji dotychczasowe umowy nie utraciły ważności pomimo całkowitego wycofania z obrotu licencji menedżerskich.

Niemniej, po drugie, PZPN wprowadził tym przepisem jednak pewne ograniczenia. Dotychczasowe umowy o świadczenie usług menedżerskich mogą obowiązywać najdłużej do dnia ich wygaśnięcia i nie mogą zostać przedłużone. Zgodnie z uchylonymi przepisami, umowa o świadczenie usług menedżerskich mogła zostać zawarta na okres nieprzekraczający dwóch lat (art. 18 ust. 2 Uchwały nr I/7 w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy). Oznacza to obecnie, że wraz z upływem terminu, do którego zawodnik i menedżer związani byli dotychczasową umową, w przypadku ich chęci do dalszej współpracy, będą musieli zawrzeć nową umowę na warunkach wynikających z nowo uchwalonych przepisów.

Po trzecie, aby umowy zawarte przed 1 kwietnia 2015 roku były skuteczne wobec PZPN, niezbędne jest spełnienie przez dotychczasowego Menedżera ds. Piłkarzy wszystkich warunków stawianych Pośrednikowi transakcyjnemu, tj. rejestracji w systemie rejestracyjnym, złożenia stosownej deklaracji oraz dokonania opłaty w wysokości 1000 zł.

Odpowiadając na tytułowe pytanie należy wskazać, że PZPN zdecydował się na bezpieczne rozwiązanie i zachowanie status quo, ale przy jednoczesnym zobligowaniu dotychczas działających na rynku menedżerów do podjęcia odpowiednich działań wynikających z nowej Uchwały nr III/42. Opisanymi powyżej ograniczeniami w zakresie skuteczności podpisanych przed 1 kwietnia 2015 roku umów, PZPN dąży do ujednolicenia zasad działania "starych" i "nowych" menedżerów piłkarskich, jednocześnie nie powodując, iż dotychczasowe umowy o świadczenie usług menedżerskich ulegną wygaśnięciu "z dnia na dzień".

 Do góry