Zakazy stadionowe: obowiązki licencyjne

Meczom piłki nożnej od zawsze towarzyszy duże zainteresowanie publiczności. Gdy na stadionie znajduje się kilka czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi niezbędnym jest wprowadzenie pewnych reguł zachowania, które zapewnią bezpieczeństwo innym uczestnikom widowiska. Takie widowisko stanowi masową imprezę sportową. Zastosowanie zatem znajdą tutaj przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611, j.t.) (dalej jako „ubim” lub „Ustawa”).

Podstawowym obowiązkiem organizatora masowej imprezy sportowej (klubu piłkarskiego) jest zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom. W tym celu jednym z wymogów stawianym organizatorom jest opracowanie i udostępnienie regulaminu obiektu (terenu) oraz regulaminu imprezy masowej (art. 6 ust. 3 ubim). W regulaminach tych klub piłkarski powinien przedstawić reguły prawidłowego i bezpiecznego zachowania się na imprezie masowej. Praktyczną wskazówką dla klubu piłkarskiego jest to, aby nie ograniczać się do – częstego w praktyce – powielania przepisów Ustawy. Jako organizator, może on zobowiązać uczestników imprezy masowej także do przestrzegania innych reguł, które mogą okazać się użyteczne z punktu widzenia bezpieczeństwa na obiekcie.

Uczestnicy imprezy masowej, a więc kibice, powinni uważnie zapoznać się z powyższymi regulaminami. Ich nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą znaczne konsekwencje. Poczynając od grzywny w wysokości od 2 do 5 tys. złotych za niewykonanie polecenia porządkowego wydanego na podstawie owych regulaminów do nawet zakazu wstępu na stadion.

Wobec osób nieprzestrzegających regulaminów obiektu i imprezy masowej istnieje możliwość wydania przez organizatora klubowego zakazu stadionowego. Zgodnie z art. 14 ubim, polega on na zakazaniu wskazanej osobie uczestnictwa w kolejnych meczach danej drużyny zarówno na swoim boisku jak i podczas meczów wyjazdowych. Maksymalny okres trwania takiego zakazu wynosi 2 lata.

Od zakazu stadionowego należy odróżnić zakaz wstępu na imprezę masową, który stanowi środek karny, o którym mowa w art. 28 § 1 pkt 6 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 65 pkt 2 ubim. W przypadku popełnienia określonych wykroczeń podczas meczu piłki nożnej, sąd stosuje zakaz wstępu na imprezę masową obligatoryjnie. Czas jego trwania wyniesie od 2 do 6 lat. Należy zauważyć, że z treści zakazu wstępu na imprezę masową wynika, iż zakaz ten dotyczy nie tylko masowych imprez sportowych, tj. mecze piłki nożnej, ale także imprez masowych artystyczno-rozrywkowych. W doktrynie słusznie podnosi się argument, że przepis art. 65 ust. 2 ubim powinien umożliwiać sądowi określanie rodzaju imprez masowych i ich zasięgu terytorialnego, których dotyczy zakaz (C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz. Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012, s. 624). Ponadto, sąd fakultatywnie może orzec wobec osoby, która otrzymała zakaz wstępu na imprezę masową także obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce policji lub miejscu wskazanym przez komendanta tej jednostki w czasie odbywania się określonej imprezy masowej (art. 65 ust. 3 i 4 ubim). Tutaj określenie imprezy masowej odbywa się przez wskazanie w szczególności rodzaju meczu piłki nożnej, nazwy klubów sportowych oraz jej zasięgu terytorialnego.  Czas trwania takiego obowiązku wynosi od 3 miesięcy do 3 lat, przy czym nie może trwać dłużej niż zakaz wstępu na imprezę masowej, wobec którego jest obowiązkiem wtórnym (art. 65 ust. 5 ubim). Co ciekawe, orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową dotyczy także meczów piłkarskiej reprezentacji kraju i polskiego klubu sportowego także poza granicami Polski (art. 67 ubim).

Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie jak klub piłkarski czy policja ma udowodnić, że konkretnego czynu dopuściła się dana osoba? Zgodnie z Ustawą, każda osoba wchodząca na stadion piłkarski jest ewidencjonowana. Organizator odbiera od niej dane osobowe tj. imię i nazwisko, PESEL oraz wizerunek twarzy (art. 13 ust. 4 ubim). Pozwala to później na porównanie materiału zebranego przez monitoring wizyjny (CCTV) i określenie, która z osób popełniła jaki czyn.

Zgodnie z Ustawą, organizator ma prawo (a nie obowiązek) do nagrywania wizji i dźwięku podczas imprezy masowej. Natomiast przepisy piłkarskie idą o krok dalej niż Ustawa, gdyż wymagają one obligatoryjnie (na poziomie Ekstraklasy, I ligi oraz II ligi) zainstalowania przez klub piłkarski CCTV, co stanowi jest to jeden z wymogów licencyjnych. Takie działania pozwalają na szybką i skuteczną walkę z osobami, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

 

 Do góry