FIFA zmienia przepisy o agentach piłkarskich

Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe regulacje FIFA dotyczące agentów piłkarskich.

Pierwsza rewolucja dotyczy już samego nazewnictwa, bowiem według nowej regulacji „agentów zawodników licencjonowanych przez FIFA” (FIFA Player Agents) zastąpią „pośrednicy” (intermediaries).

Pośrednikiem ma być osoba fizyczna lub osoba prawna, które odpłatnie lub nieodpłatnie reprezentuje zawodnika i/lub klub w negocjacjach prowadzonych w celu zawarcia umowy o pracę lub reprezentuje sam klub przy zawieraniu umowy transferu. Tym samym poszerzona została definicja obecnego „agenta”, albowiem mogła nim zostać dotychczas jedynie osoba fizyczna.

Kolejnym – i ostatecznie najważniejszym - novum ma być usunięcie obowiązku posiadania jakiekolwiek licencji. Od 1 kwietnia 2015 roku obecne licencje stracą ważność. Ma to zostać zrównoważone postanowieniem, że każdy krajowy związek będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru pośredników. Do umowy zawartej przy udziale pośrednika będzie musiała być dodana Deklaracja Pośrednictwa – zawierająca dane pośrednika oraz oświadczenia (m.in. zobowiązanie się do przestrzegania prawa FIFA).

Międzynarodowa federacja piłkarska w nowych przepisach duży nacisk kładzie na etykę przeprowadzanych transferów. Każdy pośrednik musi się cieszyć nieskazitelnym charakterem, a zawodnicy i kluby mają dochowywać należytej staranności przy ich wyborze.

FIFA nakłada na związki krajowe dokonujące rejestracji pośrednika obowiązek, by sprawdzały one czy takowy pośrednik nie pozostaje np. w stosunku umownym ze spółką prowadzącą daną ligę, związkiem krajowym itp.

Z drugiej zaś strony każdy pośrednik będzie mógł przy tej samej transakcji reprezentować tak klub jak i zawodnika. Warunkiem będzie pisemna zgoda od każdej ze stron przed rozpoczęciem negocjacji. Wprowadzone zostaną też zasady dotyczące ujawniania danych reprezentantów oraz transakcji i publikowania tych informacji. Każde przedsięwzięcie ma być przejrzyste, odnotowane w odpowiednim rejestrze.

Oprócz wyżej wymienionej deklaracji, przed rozpoczęciem swojej działalności na rzecz konkretnego zawodnika/klubu wymagane będzie zawarcie w formie pisemnej umowy o reprezentację między pośrednikiem a wspomnianymi podmiotami. Co ważne, w wyniku wprowadzanych zmian nie będzie już czasowego ograniczenia trwania umowy o reprezentację.

Ponadto FIFA wprowadza zakaz pobierania wynagrodzenia przy transferach graczy niepełnoletnich.

 

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry