Prawo UE

Prawo konkurencji środkiem na walkę z wszechwładzą międzynarodowych federacji sportowych?

O tym jak wielką władzę posiadają obecnie międzynarodowe federacje sportowe, takie jak FIFA czy MKOL nie trzeba nikogo przekonywać, pozostaje jednak pytanie czy istnieją środki do walki z ich monopolem. Skutecznym środkiem w tej walce okazały się unijne przepisy dotyczące swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej, czego najbardziej znanym przykładem jest sprawa Bosmana.[1] Nie wszystkie problemy jakie powstają na skutek monopoli federacji sportowej da się jednak rozwiązać za pomocą przepisów o swobodach rynku wewnętrznego. Należałoby się zatem zastanowić, czy[...]

Oddzwiaływanie swobód rynku wewnętrznego UE na sport

Pierwszym etapem badania sprawy sportowej pod kątem naruszenia przepisów unijnych jest odpowiedź na pytanie, czy w danym przypadku uprawianie sportu można uznać za działalność o charakterze gospodarczym (świadczenie  pracy, świadczenie usług za wynagrodzeniem, wykonywanie działalności gospodarczej w ramach samo zatrudnienia). Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca, to sprawa będzie przedmiotem prawa unijnego.

Następnie należy zbadać czy przepis nie ma charakteru czysto sportowego. Przepisów unijnych nie będzie się bowiem stosować, gdy działalność[...]

Prawo unijne nadzieją dla sportowców?

Potężne organizacje sportowe tworzą nowy obszar prawa, który możemy kwalifikować już nie tylko jako międzynarodowy, ale wręcz za transnarodowy. Kontrola tych przepisów na gruncie regulacji krajowych staje się coraz mniej skuteczna. Skoro przepisy tworzone przez takie organizacje jak MKOl, FIFA czy UEFA wykazują cechy transnarodowe, to adekwatnym narzędziem do ich kontroli może być również ponadnarodowy porządek prawa unijnego.

Kiedy zawodnik może korzystać z wolności i praw zawartych w prawie unijnym?[...]

Prawo Unii Europejskiej a sport

Sport na terytorium państwa regulowany jest w istocie przez dwa ośrodki – związki sportowe oraz krajowego ustawodawcę. Na tym polu dochodziło często i dochodzić będzie także w przyszłości do napięć i iskrzenia. Skuteczna koegzystencja regulacji tworzonych przez organizacje sportowe i ustaw z zakresu prawa sportowego jest możliwa.

Podstawą do kompatybilności tych dwóch porządków prawnych jest wzajemny podział kompetencji zgodny z ustaloną granicą autonomii. Uznanie pozycji, jaką mają międzynarodowe organizacje sportowe na arenie międzynarodowej oraz autonomii stworzonego[...]

 Do góry